Sentence Detection in Kannada Text

Description

SentenceDetectorDL (SDDL) is based on a general-purpose neural network model for sentence boundary detection. The task of sentence boundary detection is to identify sentences within a text. Many natural language processing tasks take a sentence as an input unit, such as part-of-speech tagging, dependency parsing, named entity recognition or machine translation.

Download

How to use

documenter = DocumentAssembler()\
  .setInputCol("text")\
  .setOutputCol("document")
  
sentencerDL = SentenceDetectorDLModel\
 .pretrained("sentence_detector_dl", "kn") \
 .setInputCols(["document"]) \
 .setOutputCol("sentences")

sd_model = LightPipeline(PipelineModel(stages=[documenter, sentencerDL]))

sd_model.fullAnnotate("""ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಂಗ್ಲ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲದೆ, ಓದುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೀರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ: ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಓದುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 'ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು'.""")
val documenter = DocumentAssembler()
  .setInputCol("text")
  .setOutputCol("document")

val model = SentenceDetectorDLModel.pretrained("sentence_detector_dl", "kn")
	.setInputCols(Array("document"))
	.setOutputCol("sentence")

val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(documenter, model))

val data = Seq("ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಂಗ್ಲ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲದೆ, ಓದುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೀರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ: ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಓದುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 'ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು'.").toDF("text")

val result = pipeline.fit(data).transform(data)
import nlu

nlu.load('kn.sentence_detector').predict("ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಂಗ್ಲ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲದೆ, ಓದುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೀರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ: ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಓದುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 'ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು'.", output_level ='sentence') 

Results

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|result                                            |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|[ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ?]                  				   |
|[ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.]                              						   |
|[ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.]     			   |
|[ಅವರು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಂಗ್ಲ ಓದುವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!]			   |
|[ಅಲ್ಲದೆ, ಓದುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು.]            					   |
|[ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೀರಿ?]               					   |
|[ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ:]                						   |
|[ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಉಪಯೋಗವೇನು?]                                						   |
|[ಓದುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 'ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು'.]                       					   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+

Model Information

Model Name: sentence_detector_dl
Compatibility: Spark NLP 3.2.0+
License: Open Source
Edition: Official
Input Labels: [document]
Output Labels: [sentences]
Language: kn

Benchmarking

Accuracy:   0.98
Recall:    1.00
Precision:   0.96
F1:      0.98